Preduvjet za povezivanje i održavanje veze sustava za dojavu požara na  vatrogasnu postrojbu je ispunjavanje tehničkih uvjeta, dostava traženih podataka, sklapanje ugovora (okvirni prijedlog).

Po sklapanju ugovora Javna vatrogasna postrojba Labin obavještava poslovnog partnera o potrebi spajanja novog korisnika.

Poslovni partner javlja se naručitelju vezano za nabavu opreme te dogovara termin za spajanje opreme na sustav. (U roku od 15 dana). Po spajanju opreme vrši se testiranje ispravnosti vatrodojavne komunikacije s aplikacijom i puštanje u rad (unos parametara u aplikaciju)

Bitno je napomenuti kako ukoliko je sve idealno radnja spajanja i testiranja traje između 30min do sat vremena, u iznimnim slučajevima potrebno je dulje vrijeme kako bi se sve spojilo.

Preporuka:

Prema tehničkoj praksi zemalja članica EU  podrazumijeva se omogućavanje vatrogascima da u slučaju dojave požara u štićenoj građevini, mogu ući u građevinu bez prisutnosti vlasnika ili njegovog predstavnika, utvrditi mjesto aktivacije javljača požara, resetirati vatrodojavnu centralu i pristupiti gašenju požara u prostoru koji je zahvaćen požarom.

Ovo podrazumijeva da vatrogasna postrojba ima master ključ (generalni ključ) s kojim otvara ormarić na vanjskoj fasadi štićene građevine, a koji može otvoriti samo nakon prorade vatrodojavnog sustava u toj građevini, nakon čega uzimaju ključ iz ormarića od glavnog ulaza u građevinu (i od ostalih prostorija u građevini koje su zaključane), ulazi u građevinu te na vatrodojavnoj centrali, a koji mora biti u blizini glavnog ulaza i dostupan vatrogascima, utvrditi mjesto aktivacije javljača požara, te izvršiti gašenje požara na mjestu njegovog nastanka.

Nabavku i ugradnju ormarića osigurava naručitelj usluge.